Mail
Deutsch    English
News
Forum
Status
Anmeldung
Besucher seit dem 27 Juli 2000
Anleitungen
Screenshots
Download 1
Regeln
FAQ
Karten
Multies
Links
Impressum

  [1-7]  

Multi-ID:197HBW:400.000
HRP:5 / 80 / 5 / 5 / 5
Rohstoffwert - Gold:300.000
Rohstoffwert - Holz:5.000
Rohstoffwert - Stein:80.000
Rohstoffwert - Eisen:5.000
Rohstoffwert - Stoff:5.000
Rohstoffwert - Glas:5.000

Multi-ID:370HBW:300.000
HRP:12 / 75 / 5 / 2 / 6
Rohstoffwert - Gold:225.000
Rohstoffwert - Holz:9.000
Rohstoffwert - Stein:56.250
Rohstoffwert - Eisen:3.750
Rohstoffwert - Stoff:1.500
Rohstoffwert - Glas:4.500

Multi-ID:374HBW:114.000
HRP:70 / 20 / 5 / 2 / 3
Rohstoffwert - Gold:85.500
Rohstoffwert - Holz:19.950
Rohstoffwert - Stein:5.700
Rohstoffwert - Eisen:1.425
Rohstoffwert - Stoff:570
Rohstoffwert - Glas:855

Multi-ID:375HBW:117.000
HRP:70 / 20 / 5 / 2 / 3
Rohstoffwert - Gold:87.750
Rohstoffwert - Holz:20.475
Rohstoffwert - Stein:5.850
Rohstoffwert - Eisen:1.462
Rohstoffwert - Stoff:585
Rohstoffwert - Glas:877

Multi-ID:3A7HBW:60.000
HRP:2 / 85 / 5 / 1 / 7
Rohstoffwert - Gold:45.000
Rohstoffwert - Holz:300
Rohstoffwert - Stein:12.750
Rohstoffwert - Eisen:750
Rohstoffwert - Stoff:150
Rohstoffwert - Glas:1.050

Multi-ID:3AFHBW:60.000
HRP:2 / 85 / 5 / 1 / 7
Rohstoffwert - Gold:45.000
Rohstoffwert - Holz:300
Rohstoffwert - Stein:12.750
Rohstoffwert - Eisen:750
Rohstoffwert - Stoff:150
Rohstoffwert - Glas:1.050

Multi-ID:3B6HBW:200.000
HRP:20 / 35 / 20 / 20 / 5
Rohstoffwert - Gold:150.000
Rohstoffwert - Holz:10.000
Rohstoffwert - Stein:17.500
Rohstoffwert - Eisen:10.000
Rohstoffwert - Stoff:10.000
Rohstoffwert - Glas:2.500

  [1-7]